Hem

Anmäl deltagande

Allmän info

Program

Hotell

Tidigare

Kontakt

Tillbakablick:

UngaVuxna-dagarna 2020

UngaVuxna-dagarna hölls på Hilton Slussen i Stockholm 23-24 januari 2020.

Konferensens plenumföreläsningar spelades in av Utbildningsradion och har sänts på Kunskapskanalen.

Du hittar dem här

UngaVuxna-dagarna 2018

UngaVuxna-dagarna hölls på Hilton Slussen i Stockholm 25–26 januari 2018.

Konferensens plenumföreläsningar spelades in av Utbildningsradion och har sänts på Kunskapskanalen.

Du hittar dem här

 

UngaVuxna-dagarna 2016

UngaVuxna-dagarna hölls på Norra Latin i Stockholm 29–30 januari 2016.

Konferensens plenumföreläsningar spelades in av Utbildningsradion och har sänts på Kunskapskanalen.

Du hittar dem här

Vi presenterade ett omfattande och omväxlande program, nedan kan du ta del av föreläsningsbilderna från en del av programpunkterna!

Föreläsningsbilder 2016

 

Ögonkontakt: betydelser i psykoterapi med ung vuxen man
Bengt Sundberg,
fil. master, leg. psykoterapeut, handledare, symboldramaterapeut.
Kliniska erfarenheter och möjliga konsekvenser av att bli icke-sedd under uppväxten. Reflektioner utifrån terapiprocess för en ung vuxen man med bl.a. missbruksproblem hos pappan. Fördjupade reflektioner görs kring tidig och långvarig känslomässig och existentiell utsatthet.
 

Compassioneffekten: Självtillitens roll i unga vuxnas tillvaro
Christina Andersson, leg. psykolog. Compassion är ett nytt forskningsfält och här ger jag en introduktion till Compassionfokuserad terapi och hur man kan använda compassion i mötet med unga vuxna. Jag kommer att lyfta fram en forskningsstudie på studenter med stressrelaterade problem, hög grad av självkritik och höga prestationskrav.

 

Relation före metod
Sverker Belin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och författare. Det går att hjälpa, men det måste få ta tid! Sverker Belin berättar om det arbete som kan vara både påfrestande och tidskrävande med att försöka stödja, vårda och behandla unga människor, som kämpar med en tyngre psykisk problematik

 

Om du mår bra så mår jag bra! Parterapi med unga vuxna
Anna-Clara Billengren, leg. psykoterapeut. Att arbeta med unga vuxna par skiljer sig på många sätt från att arbetat med vuxna par. Jag kommer att berätta om mitt arbete med unga par, närheten till den egna ursprungsfamiljen finns mer närvarande, unga vuxna som fortfarande längtar och söker efter en familj de aldrig haft.

 

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna
Bo Blåvarg, leg. psykolog, verksamhetschef Ersta Vändpunkten, ordförande SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi. Den existentiella psykoterapin fokuserar på de ungas resurser, de val vi måste göra och är riktad framåt mot det liv som väntar. Föreläsningen presenterar metod och förhållningssätt i det terapeutiska, existentiella mötet.

 

Affektfokuserat arbete med unga vuxna: möjligheter och motstånd
Katja Bergsten, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil.dr. Katja har, tillsammans med kollegor, just utkommit med boken ”Affektfokuserad psykodynamisk terapi” på Natur & Kultur. Hon kommer att gå igenom grundprinciperna för ett affektfokuserat arbetssätt med betoning på särskildheter och utmaningar i arbetet med unga vuxna.

 

Ny metod för deprimerade ungdomar
Göran Högberg, överläkare BUP Huddinge, med dr, leg. psykoterapeut, barn och ungdomspsykiater, allmänpsykiater. Vid BUP Stockholm har genomförts en randomiserad kontrollerad studie av en ny manualiserad behandlingsmetod (affektiv psykoterapi) för deprimerade och självmordsnära ungdomar. Metoden bygger på mekanismen minnesåterkonsolidering, beskriven inom affektiv neurovetenskap, och fokuserar på reglering av känslor.

 

”You fill up my senses”
Malin Kan, överläkare, Ericastiftelsen, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa). Integrativt psykoterapeutiskt arbete med en traumatiserad ung man. Jag har i arbetet med en ung vuxen som utsatts för övergrepp och som kämpar med sin självbild och sexualitet, arbetat med olika inslag i psykoterapin. Ramen har varit psykodynamisk terapi med inslag av traumabehandling med emdr

 

Hon, han eller hen …
Magnus Karlsson, leg. psykoterapeut, verksamhetschef vid hbt–hälsan sll. Hbt–hälsan är sll:s psykoterapimottagning för hbt-personer. Uppdraget att ta emot transpersoner har vi nu haft i fem år. Vi avser att dela med oss av de erfarenheter vi gör och utmaningar som vi möter i samtal kring könsidentiteten.

 

När psykoterapirummet öppnas upp – systemiskt perspektiv med unga vuxna
Lisa Koser, socionom, leg. psykoterapeut, konsult på Ungavuxna. I seminariet delas erfarenheter av hur ett systemiskt perspektiv i psykoterapier med unga vuxna upp till 30 år, kan bidra till nya berättelser kring den unga vuxnas bild av sig själv, förändrade relationsmönster och drömmar om framtid och hopp om förändring.

 

Det är nog säkrast att vara kvar hemma
Henrik Lennartsson, socionom, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa), handledare, Monica Ek, leg, psykoterapeut, handledare. Vi sammanfattar våra erfarenheter om vilka krafter och motiv som driver ungdomar till en ”hemmasittarproblematik” och reflekterar över hur de senaste årens ”diagnoskultur” gripit in i synen på identitet och utveckling.

 

Klinisk hypnos i terapeutisk behandling
Inger Lundmark, leg. psykoterapeut, aukt. dramapedagog, cert. hypnosterapeut. Att arbeta med hypnos är att medvetet använda förändrade medvetandetillstånd i behandlingen, direkt och indirekt. I detta föredrag ges en inblick i vad hypnos och hypnospsykoterapi är och inte är. Det ges också exempel på hur man kan arbeta med detta i psykoterapeutisk kontakt med unga vuxna.

 

Motiverande samtal (mi) vid autism och adhd
Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Med motiverande samtal (mi) kan man hjälpa unga vuxna med autism och adhd att både tillvarata sina styrkor (såsom noggrannhet eller initiativrikedom) och att kunna kompensera för nedsatta funktionsförmågor. Bland annat demonstreras hur tydliggörande pedagogik, som visuella samtalsverktyg, kan användas tillsammans med mi.

 

Barnpsykiatri – samhällets viktigaste medicinska specialitet?!
Per-Anders Rydelius, MD, PhD, professor/överläkare Barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting. När jag började inom barn- och ungdomspsykiatrin var Ellen Keys budskap ur ”Barnets århundrade” ännu levande. Det rådde verkligen ett barnperspektiv som delades av föräldrar, politiker och professionella inom barnhälsovården, barnsjukvården, barn- och ungdomspsykiatri, omsorgerna, dåvarande socialtjänsten och skolan

 

Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö
Maria Strömbäck, med.dr., leg. fysioterapeut, Mottagning unga vuxna, Psykiatriska kliniken, NUS, Umeå, disputerade 2014 med avhandlingen ”Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa – genusmedveten och hälsofrämjande intervention”.

 

Vart tar jag vägen?
Bengt Tellberg, enhetschef Social omsorg, socialförvaltningen i Haninge, Maria Zwahlen, socionom, och Claes Karlsson, socionom. När vardagen är svår och omöjlig att förstå och navigera i – vart tar jag vägen? Steg för steg till ett självständigt liv. STIGEN – en verksamhet i Haninge kommun för unga och unga vuxna mellan 16–24 år. Stöd, motivation, coaching och möjligheter.

 

Forskning kring förebyggande arbete mot ungas självmordshandlingar i Europa
Danuta Wasserman, professor psykiatri, Karolinska institutet, Stockholms läns landsting. Globalt är självmord den efter trafikolyckor vanligaste orsaken till dödsfall i åldersgruppen 15–29 år. En stor EU-finansierad studie, Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) har undersökt effekten av tre olika typer av förebyggande metoder.

 

 

 

 

Välkomna önskar
Andreas och Maria

 

UngaVuxna-dagarna

 

arrangeras av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2020-02-11 © UngaVuxna-dagarna/mbj
 

www.ungavuxnadagarna.se

info@ungavuxnadagarna.se